คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม

Read more

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

Read more