คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม

Read more