สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมโครงการ การหล่อคอนกรีตธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ณ วัดศรีสว่างเทพอรุณ

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนบ้านท่าดีหมี โดยสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4

Read more

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมหลักสูตรก

Read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี พ.ศ.2562

ตารางการอบรมหลักสูตร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย

วันนี้ 16 พฤศจิกายน

Read more