ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  พรหมเทศ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.วันชาติ  สุพรมพิทักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภควดี  ศิริหล้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ณัชชา  สมจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์  นาคโสภณ
หัวหน้างาน ประกันคุณภาพการและกิจการนักศึกษา

ดร.ศุภกัญญา  ขันชัยภูมิ
หัวหน้างาน บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 

อาจารย์ เปรมชัย  มูลหล้า
หัวหน้างาน บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี           

นางทัศนีย์  บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Share to...